0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Проекто устав

УСТАВ

 

на сдружение „ КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл. 1.(1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в частна полза.
(3) СДРУЖЕНИЕТО е организация, в която доброволно могат да членуват юридически и физически лица, обществени и частни институции, не персонифицирани правни субекти, свързани в клъстер.

(4) Клъстерът като модел за съвместна дейност на независими лица, позволява: оптимизиране на разходите за извършваните медицински дейности и тяхното управление; въвеждане на ново знание и технологии в здравеопазването и управлението на болниците и доболничните центрове; създаване на улеснен достъп до специализирани, висококвалифицирани медицински услуги; повишаване квалификацията на академичните, медицинските и помощни кадри; привличане на пациенти от други региони от страната и извън нея чрез създаваните и предлагани от клъстера медицински услуги и модели на управление.

Чл. 2.(1) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

(3) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Наименование

 

Чл. 3. (1) Наименованието е: СДРУЖЕНИЕ „ КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“. На английски език наименованието се изписва CLUSTER MEDICO-SOCIAL  CARE SERVICES.

(2) Наименованието на сдружението, неговото лого, седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация, данъчният номер и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани във всяко писмено изявление от името на юридическото лице.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ “. е град София , .........................................

 

Срок

Чл. 5. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне вида на дейност

Чл. 6.(1) Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в обединяване за подпомагане управлението на медико-социалните заведения в България при недостиг на финансов и организационен ресурс, както и за подготовката на квалификацията и укрепването сестринския и помощния кадрови потенциал.

(2) В условията на динамично променяща се бизнес среда като резултат от проявилата се в глобален аспект финансова и икономическа криза, сдружението ще формира, представлява и защитава асоциираните интереси на своите членове,

Основни цели на сдружението

Чл. 7. Основни цели на сдружението са:

1. ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА, ОПИТА И РЕСУРСИТЕ ЗА ПОДКРЕПА УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕИКО-СОЦИАЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ СЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОСТЪР НЕДОСТИГ ОТ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДГОТВЕНИ НЕ МЕДИЦИНСКИ/БОЛНОГЛЕДАЧИ И САНИТАРИ/,СОЦИАЛНИ И УПРАВЛЕНСКИ КАДРИ. оглед защита и продължаване основната социална функция на медико-социалните заведения – предоставяне на навременна и качествена грижа за пациентите.

  1. Пренасяне на водещите медицински практики чрез включването на утвърдени професионално подготвени специалисти в осъществяването на текущата дейност на медико-социалните заведения.

  2. Укрепване доверието на пациентите към регионалните медико-социални звена, както и подпомагане на онези български граждани, които не разполагат с необходимите средства за предоставени им грижи за близки и болни в терминална фаза.

  3. Включване на опитни професионалисти в областта на финансите и правото за създаване на управленски екипи и капацитет за прилагане на разходоефективни методи и за вземане на законосъобразни решения за управление на медико-социални заведения в условия на ограничени ресурси.

  4. Повишаване медицинските знания и умения на академичните кадри, лекарите ,сестрите и специализантите чрез включването им в специализации, посещения на конгреси, обучения, обмяна на опит и други авторитетни мероприятия.

  5. Използаване капацитета на клъстера за установяване и поддържане на международни връзки, обмен на кадри, привличане на болни за полагане на грижи в Р. България и медико-социалните заведения на територията и;

  6. Изграждане на собствен център за информация, обучение, обмяна на опит, собствен интернет и интранет сайт, собствени софтуерни програми за управление и маркетинг на медико-социалните услуги за членовете на сдружението.

  7. Технологично обновление и внедряване на иновационни решения и техники за лечение за разширяване обема на извършваните дейности, повишаване качеството на предлаганите услуги чрез прилагане на принципи и стандарти за гарантираното им качество, с цел - увеличаване на приходите, както и засилване социалната функция на медико-социалните заведения;

8. Изготвяне и приемане на стратегия за развитие на нови дейности, пакет за обслужване на чуждестранни пациенти, вкл. рехабилитация, нови методи и техники за грижи и други, относими към качеството, количеството и приходите от извършваните дейности;

9. Подобряване условията на труд в медико-социалните заведения - участници в клъстерната мрежа;

 

Средства (начини) за постигане на целите на сдружението

Чл. 10. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

(1). След регистрацията на Клъстера, ше се предприеме процедура за кандидатстване по оперативна програма „Конкурентоспособност" с изготвен проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България.

(2). Предвижда се финансирането на оперативните дейности по проекта да стане по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие”, Област на въздействие Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”.

(3). При решение на управителния орган на програмата за вкючването на Клъстера в програмата за безвъзмездно финансиране, ще бъдат осигурени средства за финансиране на следните дейности:

А. ПО КОМПОНЕНТ 1:

1. Създаване на администрация за управление и координация на клъстерните дейности на „КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

1.1. Участие на органите за управление и администрация на клъстера в обучения, организирани по линия на Асоциация на Бизнес Клъстерите и други организации;

1.2. Участие на органите за управление и администрация на клъстера в ежегодната Кръгла маса на Еuropean Network of High-Tech Medical Clusters (HTMC);Световната здравна организация и други.

2. Участие на представители на клъстера, предложени и утвърдени от УС, в European Medical days в Гданск;

3. Участие в обучителни семинари за обмяна на опит на представители на клъстера, предложени и утвърдени от УС, с друг Медицински или Медико-социален клъстер в страна членка на ЕС);

4. Обучение на представители на клъстера, предложени и утвърдени от УС, в специализиран задграничен университет;

5.Организиране и провеждане на пресконференции;

6. Изпращане на съобщения до медиите;

7. Изготвяне на информационни и рекламни материали;

8. Подготовка и отпечатване на брошура с резултатите на проекта;

9. Одит на проекта.

Б. ПО КОМПОНЕНТ 2:

1. Организиране и провеждане Дни на „КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ "

2. Организиране и провеждане на международни конференции в България –дни на Медико-социалните дейности.

3. Актуализиране и разширяване на интернет сайт на „КЛЪСТЕР  МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ “ и създаване на интернет мрежа;

4. Участие на Медицински конференции на" КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  “ в международно медицинско изложение в Пирея;

5. Участие на „КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ “ международно медицинско изложение в Хамбург;

6. Участие на „КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ “ в международно изложение в Ню Орлиънс;

7. Установяване на транснационални клъстерни връзки и международни сътрудничества;

8. Проучване на състоянието и развитието на сектора в България ,както и изготвяне на предложения за Финансиране от НЗОК и разкриване на възможности в тази насока;

9. Оценка и анализ на перспективите за развитие на медико-социалната дейност. Актуализация на базата данни;Издаване на справочник.

9.1. Проучване на пазара и условията за създаване на колективна търговска марка „Устойчиво управление на медико-социалните заведения”;

9.2. Разработване на съдържанието на марката и правила за работа;

10. Изготвяне на информационни и рекламни брошури на „КЛЪСТЕР МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ “;

(4). Привличане на нови местни и чуждестранни инвестиции за развитие на медико-социалната дейност.

(5). Разработване на нови инвестиционни проекти в интерес на членовете на клъстера

(6). Организиране и провеждане в подходящи учебни бази на семинари и курсове за обучение на специалисти;

(7). Разработване на методически материали, анализи и прогнози за развитието на регионалната икономика, индустрия и пазари и произтичащите от тях обхват и форми на грижи в здравеопазването ;

(8). Използване на други местни ресурси – минерални води, медицински туризъм и пр.за целите на развитието в медико-социалната свера;

(9). Привличане на международна институционална експертиза и корпоративно ноу-хау.

II. ЧЛЕНСТВО

Членове

Чл. 11. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членството в сдружението бива два вида: редовно и асоциирано. Учредителите на сдружението са редовни членове. Вида на членството на новоприети членове се определя с решението на Общото събрание за тяхното приемане. Асоцииран член на сдружението има право да участва в работата на Общото събрание без право на глас.

(2) Член на сдружението може да бъде лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Членски права и задължения

Чл. 12. Всеки член на сдружението има право;

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да избира и бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му, по начин определен от Общото събрание.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да заплаща ежегодно членския си внос;

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да пази доброто име и издига неговия обществен авторитет;

Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членски права се извършва от законния представител на юридическото лице или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 14. (1) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание.

(2) Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват, че приемат устава на сдружението и другите вътрешни актове.

(3) Управителният съвет в едномесечен срок след получаване на молбата следва да отправи покана за свикване на Общото събрание, което да вземе решение по нея. Управителният съвет е длъжен да осигури на Общото събрание необходимата информация за вземане на решение по молбата за приемане.

(4) Новоприетият член на сдружението попълва декларация за конфиденциалност и неизползване на информация съставляваща интелектуална собственост.

Прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

3. с изключване;

4. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението, се извършва прихващане с вземанията му от сдружението.

(3) Решението за изключване се взема от Общото събрание на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

(5) Управителният съвет уведомява отпадналия член за решението си по предходната алинея.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 16. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Встъпителна и годишна вноски

Чл. 17. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на встъпителен и годишен членски внос.

(2) Новоприетите членове трябва да направят встъпителна вноска в срок до два месеца от деня на приемането в Сдружението. Членовете - учредители трябва да направят встъпителна вноска в срок до един месец от деня на постановяването на съдебното решение за регистриране на Сдружението.

(3) Размерът на встъпителните вноски и годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание. Срокът за внасяне на годишния членския внос е до 31 число на месец януари на календарната година, за която се отнася.

Други източници на средства

Чл. 18. (1) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на цели и задачи, определени с устава или с решение на общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, произтичащите задачи и необходимите ресурси, размера и начина на събиране на вноските.

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от Управителния съвет на сдружението.

(4) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

Стопанска дейност

Чл. 19. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет:

  1. Изпълнение на проекти за развитие на болничната и социална инфраструктура, за създаване на нови методи и прилагане на нови средства за лечение и рехабилитация;

  2. Извършване на конкурентни анализи за възможности за прилагане на иновативните решения в областта на управлението на болниците за конкретен регион, област, община.

3. Информационна и консултантска дейност;

4. Разработване на нови инвестиционни проекти в интерес на заинтересованите членове на медицинския клъстер;

5. Разработване на стратегии за развитие на нови дейности в болниците, пакет за обслужване на чуждестранни пациенти, вкл. рехабилитация, нови методи и техники за лечение и други, относими към качеството, количеството и приходите от извършваните дейности;

6. Друга стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на Сдружението, непротиворечаща на неговите цели.

(2) Извършваната стопанска дейност следва да бъде свързана с предмета на основната дейност на сдружението и да се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и нормативни актове, регулиращи съответната дейност.

 

(3) Приходите от стопанската дейност могат да бъдат използвани само за постигане на определените в този Устав цели на Сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 20. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от гласовете на всички членове на сдружението.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 21. Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет и Изпълнителен директор.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 22.(1) Общото събрание се състои от всички редовни членове на сдружението.

(2) Асоциираните членове не са членове на Общото събрание, но могат да участват в работата на събранието без право на глас.

(3) Изпълнителният директор на сдружението, който не е член на сдружението, участва в работата на Общото събрание без право на глас.

Представителство

Чл. 23. (1) Членовете на сдружението се представляват в Общото събрание, от законните им представители или от изрично упълномощено лице, с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(2) Пълномощник на член на сдружението може да бъде физическо и юридическо лице.

(3) Пълномощните следва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. преобразува и прекратява сдружението;

4. приема и изключва членове;

5. избира и освобождава Изпълнителния директор на сдружението, който е физическо лице, извън кръга на членовете на сдружението;

6. Определя броя на членовете на Управителния съвет и ги избира и освобождава;

7. назначава и освобождава регистрирани одитори;

8. одобрява годишния финансов отчет и одиторския доклад;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

10. взема решение за участие в други организации;

11. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

12. приема бюджета на сдружението;

13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и имуществените вноски;

14. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

15. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

17. взема решения за създаване на клон на сдружението;

18. взема други решения, предвидени в неговата компетентност от закона или от настоящия устав.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото общо събрание трябва да бъде проведено най-късно 6/шест/ месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива. Същото може да се свиква от УС и по искане на една трета от редовните членове на сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание УС не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, същото се свиква от съда по седалището на сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена по пощата, факс или електронна поща до всеки един член на сдружението, не по-късно от 30 дни преди насрочената дата

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Право на сведение

Чл. 27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете и на лицата, имащи право да участват в неговата работа без право на глас, в седалището на сдружението, най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване материалите се предоставят безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 28. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове на събранието или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 29. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Право на глас

Чл. 30. Всеки редовен член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 31. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

Мнозинство

Чл. 32. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите редовни членове, освен ако Уставът или законът не изискват друго мнозинство.

(2) За решенията по чл. 24, т. 1, 3 и 4 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите редовни членове.

(3) Ако някой от членовете на Общото събрание, които са и членове на Управителния съвет по право гласува „против" предложено решение по даден въпрос от компетентността на ОС, неговият глас е с право на вето.

Решения

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички редовни членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

 

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 34. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона. Присъствието на лицата, които участват в работата на Общото събрание без право на глас се отразява в протокола, без тези лица да се вписват в списъка на присъстващите членове на Общото събрание.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав и мандат на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.

(3) Управителният съвет се състои от не по-малко от 5(седем) члена, като конкретния брой се определя с решението на Общото събрание за избор, освобождаване или промяна на членовете на съвета.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде само лице - член на сдружението.

(5) Изпълнителен директорът на сдружението е член на Управителния съвет по право.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си. Председателят и Заместник-председателя се избират на ротационен принцип измежду представителите на членовете на УС по право.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(5) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(6) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(7) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(8) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(9) Управителният съвет одобрява проектите за реализиране целите на сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет контролира работата на Председателя на сдружението.

(14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Изпълнителния директор на сдружението.

Кворум и мнозинство

Чл. 37. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен решенията по чл. 34, ал. 7 до 12 включително от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема единодушно решенията за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. вземане на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

(5) Ако някой от членовете на Общото събрание, които са и членове на Управителния съвет по право гласува „против" предложено решение по даден въпрос от компетентността на УС, неговият глас е с право на вето.

Чл. 38. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС

Правомощия на Председателя на УС

Чл. 40 (1) Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Председателят на УС няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет. Председателят на УС няма право да извършва действия или сделки, които са в противоречие с решенията на Общото събрание или на Управителния съвет.

(3) Председателят на УС:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

4. представлява сдружението, подписва всички изходящи от сдружението документи и изпълнява функциите, които са му възложени от Устава, Общото събрание и Управителния съвет.

5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

(4). Председателят на Управителния съвет от името на сдружението може да сключва договор за възлагане на управлението на сдружението.

Възнаграждения на изборни длъжности

Чл. 41. Председателят и членовете на Управителния съвет, с изключение на Изпълнителния директор, не могат да получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност в Управителния съвет на Сдружението.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 42. (1) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет. При извършване на действия по разпореждане с недвижими имоти на сдружението или обременяването им с тежести, сдружението се представлява от Председателя на УС и неговия заместник - само заедно от двамата представляващи.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване. Съдържание на отчета за дейността

 

Чл. 43. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и отчет за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените в закона случаи.

(2) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл.44. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 45. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор, когато такъв е изготвен, се приемат Управителния съвет, след което се внасят за одобряване от свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 46. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 47. Сдружението не разпределя печалба

Книги на сдружението

Чл. 48. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води регистър на своите членове, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, лицата, които ги представляват, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ. Регистърът е общодостъпен. Заинтересованите лица могат да получават справки и удостоверения въз основа на регистъра по ред, определен от Управителния съвет на Сдружението.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 49. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените в ЗЮЛНЦ случаи.

Ликвидация

Чл. 50. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от определен от Общото събрание ликвидатор. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по начин определен от Общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 52. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет на ..............2013г. на Учредително събрание на СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ “, проведено в гр. София.

 

Секретар:

Председател на УС: