0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Седмични и месечни абонаментни планове

Изговяне на индивидуални планове за обгрижване на болни на база  първично посещение  

Седмичен и месечен план за грижа  се изготвя с оглед оптимизиране финансовите параметри на услугата и съобразяване потребностите на болния и желанието на близките

Месечен план за обгрижване с включени консумативи може да включва допълнителни дейности и услуги с цел повишаване нивото на автономност за пациента и близките 

 

специализирана индивидуална документация

 

При медико-социалната дейност за грижи в дома ние изполваме спациално разработена от нас и водещи в сектора наши партньори от Англия  форма за отчет и мониторинг на дейностите.Тази специална форма е адаптирана за работа в медико-социалната свера и позволява както на сътрудниците полагащи грижи така и на болният и неговите близки да се запознаят с алгоритама от дейности и манипулации полагани за болният. 

Използваната и въведена от нас форма на първична документация завеждана за всеки болен включва:

ИПДГ(индивидуален план за домашна грижа)

-стандартна история на заболяването с приложена  епикриза издадена от лекар и заверена от болничното заведение където болният е лекуван.

-лист за предаване на дежурствата касаещи болният и положените за него грижи

Подсистемни документи и включващи дейности:

1.Първично посещение за оценка състоянието и изготвяне на план за индивидуална грижа 

2.Оценка на риска от пролежаване

3.Измемения на оценките за риска от пролежаване

4.Карта на болката

5.Повторно посещение

6.Лист за назаначение -лечение на декубитални рани

7.Лист за отчет на консумативите и лекарските препарати давани на болният(в случай ,че в услугата е включена опция-с консумативи

 

По долу са приведени на вниманието формите :

  

ПъРВИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

 

1. Дата на приемане случая__________________________________________________

2. Кой се обадил на телефона  № телефона_______________________________________________

3.Физиологично информационен докумант на    пациента____________________________________________________

4. Година на раждане- възраст________________________________________________

5. Диагноза/по епикриза от болнично заведение където е приложено лечение/_____________________________________________________________

6. Знае ли болният за  заболяването си? От какво е ориентиран или кой му е казал диагнозата?___________________

7. Какво лечение е получил болният _______________________________________

8. Има ли направление за хоспис или медико-социално заведение и от кого е издадено_____________________________________________________________

9. Епикриза от  онколог,име  № телефона_________________________________________

10.Данни за онкодиспансера където болният е пребивавал__________________________________________________

11.Данни за родствениците ,близките, № телефона___________________________________

12. Каква помощ/домашна грижа искат или очакват___________________________________

13. Адрес на пациента/дома по местообитаване в момента,където евентуално ще бъдат полагани грижите/____________________________________________________

14. Дейности които предоставяме_______________________________________________

                                    

Лист за предаване на дежурството 

 

Лист по предаване на дежурството

Дата_________ пост №______данни за смяна сдаваща дежурството______________________________________

                                                   Данни за смяна приемаща дежурството__________________________________

Настроение пациента,

Посещение на близките,

Разходки

 

 

 

 

Пролежни,

рани и

динамиката им

 

 

 

 

Къпане

да/не

 

 

 

 

Рехабилитация

масаж

кол-во.

 

 

 

 

Диуреза,

Да / не колко пъти

 

изпито:

 

отделено:

 

изпито:

 

отделено:

 

изпито:

 

отделено:

 

изпито:

 

отделено:

 

дефекация

да/не

 

 

 

 

 

Пампеср ,

смяна,

количество

 

 

 

 

Прием

лекарства

по схема

да/нет

 

 

 

 

ТО,

сутрин/

вечер

су

 

 

в

су

 

 

в

су

 

 

в

су

 

 

в

Общо състояние

пациента

 

 

 

 

 

 

                             КАРТА ЗА ПЪРВИЧНО ПОСЕЩЕНИЕ

 

 

Дата «___»___________Време____________

Оплаквания

Anamnesis morbid

Anamnesis vitae

Status praesens

Общо състояние

Кожни рани и видимо сълзене

Опорно-двигателен апарат (подвижност и степен на физическа активност)

Сердечно-съдова  система ЕКГ

Дихательная система

Живото-подържащи средства

Пикочна система

Центална нервна система

Status localis

Заключение

План на лечение- назначения

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СТАТУС:

1. Информираност за диагнозата на

пациента -

Роднини / близки

1.1. Източник на информацията

2. Наличие на свободно обсъждане диагнозата на пациента с персонала на хосписа,службата за гириж в дома, близките и роднините

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КЛИМАТ В СЕМЕйството:

ЛЮБИМи ЗАНимания на ПАЦИЕНТА:

ДУХОВНии АСПЕКТи:

религиозна общност:

Посещавал ли е редовно църква –храм

Има ли духовен водач?

Какво може да му се помогне в духовната свера –изповед ,посещение от свещенник или спазване ритуал по канон?

Други духовни особенности

 

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ за БОЛНия

 

Данни на  участъков терапевт-Джипи___________________________________________

№    телефон_______________________________________________________

Данни личен онколог-болнично заведение________________________________________

№   телефон_______________________________________________________

Данни за близки и роднини, приятели на болният и телефон№ ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

ОЦЕНКА РИСКА от ЗАЛЕЖАВАНЕ

 

Телосложение

НеЗАДЪРЖАНЕ УРИНА /ФЕК

ОбИЧАЙНО

0

НеЗАДЪРЖАНЕ не

0

ОБЕЗДВИЖЕНО

2

Уринатор ползва да/не

1

ТЕРМИНАЛНО

8

Незадържане -фек

2

 

Незадържане урина и фек

3

Состояние кожи

Подвижност

Здрава кожа

0

Полна

0

Суха кожа

1

Двигателно беспокойство

1

Рани с отоци

1

Апатия

2

Влажна

1

Ограничена

3

Изменяваща   цвят

2

Неподвижност

4

Кожа силно увредена

3

 

 

Пол и възраст

Аппетит

Мъж

1

Среден

5

Жена

2

Хранен чрез помощ

1

14 – 49

1

Само на вливане

2

50 – 64

2

Анорексия

3

65 – 74

3

Отказ от приема на храна

4

75 – 80

4

 

 

80+

5

 

 

Особен риск

Лекарства

Пълно обездвижване

8

Стероидни

4

Стадий на болестта

5

Цитостатични

4

Анемия

2

Нестероидни

4

Пушене

1

 

 

Диабет, паралич

4–6

 

 

Болестна травма/операц.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведете отчет и направете оценка на риска:

Повече от 10                                       има риск

Повече от 15                                       повишен риск

Повече от 20                                       много висок риск

 Предписания за грижи на пациента и спомагателни процедури –рехабитация,масажи и други

 

Код

Наименование

Диманика на изпълнението

13.31.001

Обучение за  самостоятелни грижи

Ежедневно еднократно/часове

13.31.004

Обучение на близките в полагане грижи за тежкоболния

Ежедневно еднократно

14.01.001

Грижи за кожата на тежкоболният

Ежедневно всеки 2 часа

14.01.002

Грижи за косата, ноктите, брадата на тежкоболният

1 път в 7 дни

14.19.001

Пособие при дефекации /вид

Ежедневно по потребности

14.31.001

Разместване на тежкоболният в леглото

Ежедневно на всеки 2 часа

14.31.002

 Обтриване на тялото с масажен крем и частично масажиране

Еднократно на 24 часа

14.31.005

Оправяне и смяна на спалното бельо в леглото

Ежедневно по потребности

14.31.006

Потребност смяна на облеклото и лично бельо на тежкоболният

Ежедневно по потребности

14.31.007

Грижи за поставяне на присобления на половите органи за тежкоболният

Ежедневно по потребности

14.31.012

Оценка степента на риска от пролежаване

Ежедневно еднократно

21.01.001

Общ масаж

Ежедневно 2 пъти в деня

14.31.003

Транспортиране на тежкоболният до болнични и други учреждения

Със специализиран транспорт-линейка

По потребност

 

Особенности на гирижите за пациента

1. Разместване  пациента на многофункционалното легло .Трябва да са предвидени от всички старни и с устройството за повдигане на главата.Пациента не трябва да се размества на легло с пружини или стари матрачни пружини,а височината на леглото трябва да е до среното ниво на бедрото на обслужващият.

2.Пациент, който се премества в подвижна количка трябва да се натанява на легла с механизъм позволяващ самостоятелно с подръчни средства да  извършва преместването  от леглото на количката и обратно.

3. Изборът и изполването на декубиталнен матрак или дюшек зависи от степента на риска за развиване на декубитални рани.При ниска стапен на риска може да бъде с дебелина до 10 см което е достатъчно.При по висока степен на риска от пролежаване и образуването на рани  и при пациенти с различен стадий на пролежаване се препоръчват други матраци. При интензивно преместването на пациенти от количката на леглото и  обратно се препърчват допълнителни спомагателни средства облекчаващи до голяма степен появата на рани.

4. Спално бельо памучно или еднократно с памучни елементи. Одеяло - леко.

5.Под уязвимите части трябва да се подложи памучна или мека подбрана правилно стелка.

6. Изменението на положението на тялото се осъществява на всеки 2 часа ,в това число и нощно време по график .В полуседнало положение трябва да съвпада с с времето на прием на храна.При всяко преместване се наблюдават рисковите участъци .Резултатите се записват с лист  мероприятия за пролежаване.

7. Преместването на пациента се осуществява внимателно,като се избягва възможността за триене по проблемните тъкани,след повдигане над постелята и или като се използва подлагане .

8. Не се допуска в положение на хълбок дългото лежане от пациента да се акцентира върху бедрото. 

9. Не се подлагат рисковите участъци на триене.Масажа на цялото тяло в тово число около рисковите участъци (в радиус не повече от 5 см от костните издатъци)се провежда след обилно нанасяне специален увлажняващ крем на кожата.

10. Миенето на кожата се прави без търкане с твърди допълнителни помощни материали,изполва се силно овлажняващ шанпоан.Щателно и внимателно се изсушава кожата след всяко къпане и миене.

11.Да се използват непромукаеми пеленки и подглавници които приемет излишната влажност.

12. Максимално разширяване активността на пациента,като се обучава в самостоятелност при намиране на точката на опората си.При дълго залежаване е задължително използването на специализирани легла или такива тип болнични при които са предвидени повдигане на леглото ,крака и други части от тялото.

13.Обучение на близките в грижи за лежащо болният с намаляване риска от тъканно увреждане при :

-регулярната промяна  положението на тялото

-използване пособия намаляващи влиянието от пролежаване

-структно и правилно повдигане и преместване без никакво триене и натиск на засегнатите тъкани

-цялостен оглед на кожата –един път на ден,а рисковите участъци при всяко преместване

- правилно хранене и адекватен прием на течности

-правилно изпълнение на хигиените процедури –изключващо триенето

14. Да не се допуска прекомерно увлажняване или изсушаваен на кожата-като при прекомерно увлажняване се подсушава без използване на талк-пудра,а при сухота се увлажнява със специален крем.

15. Постоянна подръжка на комфорно състояние на спалното бельо.Удобна ергономична възглавница и памучни постелни материали.

16. Задължително да се обучава и поощрява лежащо болният в изпълнение на дихателни упражнения на всеки 2 часа.