0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

АНИ КОВАЧЕВА

психолог логопед

КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД

Логопедична диагностика и терапия

 • Диагностика на езиковите и говорните функции

 • Логопедична терапия при афазии (разпад на езиковата система вследствие на локални мозъчни увреди)

 • Логопедична терапия при дизартрии (общоговорно нарушение, при което е нарушена двигателната реализация на речта, но е съхранена езиковата система)


Невропсихологична диагностика и рехабилитация

 • Диагностика на ВКФ (висшите корови функции):

 • Гнозис (сложната познавателна преработка на информацията, при което става разпознаването и категоризацията на обектите)

 • Праксис (планирането и реализацията на сложните двигателни програми)

 • Реч

 • Възстановяване на ВКФ (гнозис, праксис, реч) вследствие от локални мозъчни увреди (инсулти, черепно-мозъчни травми)

 

Консултации с клиничен психолог

 • Психологични консултации при соматични заболявания

 • Психологични консултации при психо-соматични заболявания

 • Психологични консултации при психични заболявания и психологични проблеми

 • Психологично консултиране на хронично болни и болни със степен на инвалидизация

 • Психологична подкрепа на близките на тежко болни